Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 7: Lớp trừu tượng Abstract trong PHP hướng đối tượng

Tiếp tục với series học lập trình PHP hướng đối tượng, bài này chúng ta sẽ timg hiểu về một loại class đặt trưng cho tính trừu tượng của hướng đối tượng đó là class trừu tượng abstract.

1, Lớp Abstract.

-Một lớp được khai báo là abstract thì đó là lớp trừu tượng.

- Đối với lớp này thì nó sẽ có các điểm khác sau:

 1. Các phương thức ( hàm ) khi được khai báo là abstract thì chỉ được định nghĩa chứ không được phép viết code xử lý trong phương thức.
 2. Trong abstract class nếu không phải là phương thức abstract thì vẫn khai báo và viết code được như bình thường.
 3. Phương thức abstract chỉ có thể khai báo trong abstract class. 
 4. Các thuộc tính trong abstract class thì không được khai báo là abstract.
 5. Không thể khởi tạo một abstract class.
 6. Vì không thể khởi tạo được abstract class nên các phương thức chỉ được khai báo ở mức độ protectedpublic.
 7. Các lớp kế thừa một abstract class phải định nghĩa lại tất cả các phương thức trong abstract class đó ( nếu không sẽ bị lỗi).

-Và để khai báo một abstract class ta dùng cú pháp sau:

abstract class ClassName
{
  // class body
}

-Trong đó: ClassName là tên của class chúng ta cần khai báo.

-Cú pháp khai báo một phương thức abstract:

abstract visibility function methodName();

-Trong đó: visibility là một trong 2 từ khóa publicprotected hoặc có thể bỏ trống (bỏ trống thì là public), methodName là tên của phương thức chúng ta cần khai báo.

2, Các ví dụ.

-Để cho dễ hiểu thì mình sẽ nêu ra các ví dụ cho 6 điểm khác của lớp abstract ở phía trên.

VD1: Khai báo một phương thức abstract trong abstract class.

abstract class Person
{
  //khai báo một abstract method đúng
  abstract public function getName();

  //Sai vì abstract class không thể viết code xử lý được
  abstract public function getHeight()
  {
    //
  }
}

 VD2: Khai báo một phương thức bình thường trong abstract class.

abstract class Person
{
  // đúng
  //khai báo một phương thức
  protected function getName()
  {
    //code
  }
}

VD3: Không thể khai báo một phương thức abstract trong class bình thường.

class People
{
  //sai vì không thể khai báo một phương thức absract trong class bình thường.
  abstract public function getA();
}

VD4: Trong abstract class thuộc tính không được khai báo với từ khóa abstract.

{
  //sai
  abstract public $name;
	//đúng
	public $name;
}

VD5: Không thể khai khởi tạo một abstract class.

abstract class Person
{
  //body
}
//Sai
$person= new Person();

VD6: Phải định nghĩa lại các phương thức abstract của abstract class đó khi kế thừa.

abstract class Dongvat
{
  protected $name;

  abstract protected function getName();
}

//class này sai vì chưa định nghĩa lại phương thức abstracs getName
class ConTrau extends Dongvat
{
  //
}

//class này đúng vì đã định nghĩa lại đầy đủ các phương thức abstract
class ConBo extends Dongvat
{
  public function getName()
  {
    return $this->name;
  }
}

3, Lời kết.

-Phần trên mình đã giới thiệu với mọi người về abstract class trong lập trình hướng đối tượng nói chung và trong PHP nói riêng, mọi người chú ý cho mình phần này vì sau này chúng ta sẽ phải sử dụng rất nhiều đến nó khi xây dựng các design pattern.Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về interface trong PHP hướng đối tượng.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha