Bài Mới

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 12: Hàm trong Python

Thực sự thì về khái niệm của hàm thì nó cũng rất khó có thể giải thích được, ở đây mình sẽ tóm lại b...