Bài Mới

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 12: Hàm trong Python

Thực sự thì về khái niệm của hàm thì nó cũng rất khó có thể giải thích được, ở đây mình sẽ tóm lại b...

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 7: Tuple trong Python

Tuple trong Python là một kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng không thay đổi về sau (giống nh...