DANH MỤC: Node.js CƠ BẢN

Bài 5: Hàm trong nodejs


1.Hàm là gì?

-Khái niệm về hàm thì rất là khái quát và ngắn gọn . ở đây các bạn chỉ cần hiểu đơn giản Hàm là một khối lệnh được thực hiện khi nó được gọi từ một điểm khác của chương trình.

2.Khai báo hàm trong nodejs

Để khai báo hàm trong nodejs thì nó cũng giống như javascript. Chúng ta sử dụng từ khóa function để khai báo hàm trong nodejs Ví dụ:

function hello(){
    consoloe.log('hello world');
}

-Ở ví dụ trên chúng ta đã khai báo 1 hàm có tên là hello. Và để sử dụng được hàm trên chúng ta cần phải gọi hàm, để gọi hàm các bạn chỉ việc gọi tên của hàm kèm với cặp dấu () Ví dụ để gọi hàm hello ở trên:

hello();

-Chúng ta xem thêm các ví dụ về hàm có tham số truyền vào nhé;

function hello(name){
    console.log("chao "+name);
}
// khởi tạo hàm hello
hello('tuan');
// gọi hàm hello kèm theo với tham số truyền cho nó là tuan
hello('nam');
// gọi hàm hello kèm theo với tham số truyền cho nó là nam

-khi chạy đoạn code trên thì ở của sổ console sẽ hiển thị như sau

chao tuan
chao nam

3.lời kết

-Qua bài trên thì các bạn đã hiểu thêm về các khai báo hàm, gọi hàm cũng như hoạt động của hàm trong nodejs ở bài sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về toán tử trong nodejs

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia