Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 3: Biến và hằng trong nodejs

1.Khai báo biến trong nodejs.

Các bạn theo dõi ví dụ bên dưới để hiểu chi tiết về biến trong nodejs nhé.

var a = "toidicode";
// khai bao bien a su dung tu khoa var
b = "toidicode.com";
// khai bao bien b khong su dung tu khoa var
console.log("bien a=" + a);
console.log("bien b=" + b);

Ok. Sau khi viết xong các bạn tiến hành chạy đoạn code trên (nếu ai chưa biết chạy code thì xem lại Bài 2: Cài đặt nodejs và viết chương trình đầu tiên) thì trên cửa sổ command line sẽ hiển thị như sau.

bien a=toidicode

bien b=toidicode.com

Kết  luận: Sau ví dụ trên các bạn có thể rút ra kết luận là có 2 cách khai báo biến trong nodejs đúng không

  • cách 1: dùng từ khóa var để khai báo.
  • cách 2: không cần dùng từ khóa.

2.Khai báo hằng trong nodejs.

Hằng trong nodejs được khai báo bằng từ khóa const.

Các bạn cùng xem ví dụ sau đây để hiểu thêm về hằng nhé

const a = "welcome to toidicode.com";
// khai báo hằng a với kiểu dữ liệu là string
const b = 10000;
//khai báo hằng b với kiểu dữ liệu là số nguyên(int)
const c = 10.6;
//khai báo hằng c với kiểu dữ liệu số thực(float)
const d = true;
//khai báo hằng d với kiểu dữ liệu logic(boolean)

3.nguyên tắc đặt tên.

  • -Tên hằng và biến chỉ được bắt đầu bằng dấu "_" và chữ.
  • Không được bắt đầu bằng số
  • Tên hằng và biến không được chứa kí tự đặc biệt như : !@#$%^&*()-

4. Lời kết

-Qua các ví dụ trên chắc hẳn các bạn đã biết được cách khai báo hằng và biến rồi đúng không.

-Chú ý: Ở nodejs thì khi khai báo hằng và biến thì các bạn hoàn toàn không phải khai báo kèm theo kiểu dữ liệu của chúng mà ngôn ngữ nó tự nhận diện kiểu luôn cho chúng ta.  

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Nếu không khai báo kiểu dữ liệu, thì biến đó sẽ có kiểu dữ liệu gì vậy anh?
Như ví dụ trên, thì biến "b" sẽ mang kiểu dữ liệu gì và làm cách nào để kiểm tra nó?
Em có dùng typeof thì nó là kiểu "string" nhưng không biết nó là var hay const hay let

Thanh Tuấn

7 tháng trước

Bình luận

Captcha