DANH MỤC: Node.js CƠ BẢN

Bài 8: Đối tượng-Object trong nodejs (phần 2)


-Tiếp tục với bài trước, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 chút nữa về object trong nodejs nhé!

1, Đối tượng trong đối tượng.

- OK! cũng như trong vòng lặp hay câu lệnh rẽ nhánh thì đối tượng cũng có khái niệm đối tượng trong đối tượng.

Cú Pháp.

doituong = {
   doituong1 :{
     doituong2 :{
      //code
     }
   }
}

-Cứ như thế ta có thể thêm được n đối tượng lồng nhau.

Ví Dụ.

-Khai báo đối tượng Person gồm 2 đối tượng namebirthday

var Person = {
  name: {
    firstName: "Thanh",
    lastName: "Tài"
  },
  birthday: {
    day: 12,
    month: 5,
    year: 1996
  }
}

2, Mảng chứa đối tượng.

Cú pháp.

arr = [doituong1, doituong2];

hoặc

arr = [];
arr[0] = doituong;
arr[1] = doituong1;
arr[..] = doituong...;

Ví Dụ.

var Person = {
  name: {
    firstName: "Thanh",
    lastName: "Tài"
  },
  birthday: {
    day: 12,
    month: 05,
    year: 1996
  }
};
var arr = [Person];
// goi thanh phan cua doi tuong trong mang.

console.log(arr[0].name.firstName);

3,Lời kết.

- Qua bài này mình đã giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về đối tượng nữa rồi nhé! nhớ về ôn tập cho kỹ vào :-) .

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!