Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 8: Đối tượng-Object trong nodejs (phần 2)

-Tiếp tục với bài trước, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 chút nữa về object trong nodejs nhé!

1, Đối tượng trong đối tượng.

- OK! cũng như trong vòng lặp hay câu lệnh rẽ nhánh thì đối tượng cũng có khái niệm đối tượng trong đối tượng.

Cú Pháp.

doituong = {
   doituong1 :{
     doituong2 :{
      //code
     }
   }
}

-Cứ như thế ta có thể thêm được n đối tượng lồng nhau.

Ví Dụ.

-Khai báo đối tượng Person gồm 2 đối tượng namebirthday

var Person = {
  name: {
    firstName: "Thanh",
    lastName: "Tài"
  },
  birthday: {
    day: 12,
    month: 5,
    year: 1996
  }
}

2, Mảng chứa đối tượng.

Cú pháp.

arr = [doituong1, doituong2];

hoặc

arr = [];
arr[0] = doituong;
arr[1] = doituong1;
arr[..] = doituong...;

Ví Dụ.

var Person = {
  name: {
    firstName: "Thanh",
    lastName: "Tài"
  },
  birthday: {
    day: 12,
    month: 05,
    year: 1996
  }
};
var arr = [Person];
// goi thanh phan cua doi tuong trong mang.

console.log(arr[0].name.firstName);

3,Lời kết.

- Qua bài này mình đã giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về đối tượng nữa rồi nhé! nhớ về ôn tập cho kỹ vào :-) .

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

so good, thank you!

Timmy

3 năm trước

Bình luận

Captcha