DANH MỤC: PHP&MYSQL

Bài 6: Update data MySql bằng PHP


Các bài trước chúng ta đã tìm hiểu về thêm, lấy dữ liệu trong MySql bằng PHP rồi, bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người cách update dữ liệu vào trong MySql bằng PHP.

Thực ra cách update hay insert dữ liệu nó cũng chỉ là dùng code PHP để chạy câu truy vấn MySql và không trả về dữ liệu mà thôi.

1, Update dữ liệu bằng mysqli.

mysqli hướng thủ tục

// khởi tạo kết nối
$connect = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if (!$connect) {
  die('kết nối không thành công ' . mysqli_connect_error());
}
//câu truy vấn
$sql = "UPDATE tbl_news SET title='tieu de moi',content='noi dung cung moi' WHERE id=20";
//kiểm tra
if (mysqli_query($connect, $sql))
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Sửa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . mysqli_error($connect);
//ngắt kết nối
mysqli_close($connect);

mysqli hướng đối tượng

// khởi tạo kết nối
$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if ($connect->connect_error) {
  die('kết nối không thành công ' . $connect->connect_error);
}
//câu truy vấn
$sql = "UPDATE tbl_news SET title = 'tieu de moi', content = 'noi dung cung moi' WHERE id = 19";
//kiểm tra
if ($connect->query($sql) === TRUE)
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Sửa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . $connect->error;
//ngắt kết nối
$connect->close();

2, Update dữ liệu bằng PDO.

try {
  // khởi tạo kết nối
  $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db_tuts', 'root', '');
  $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  //Câu truy vấn
  $sql = "UPDATE tbl_news SET title = 'tieu de moi',content = 'noi dung cung moi' WHERE id = 18";
  //thực hiện truy vấn
  $connect->exec($sql);
  echo 'Thành công';
} catch (PDOException $e) {
  //thất bại
  die($e->getMessage());
}

3, Lời kết.

-Phần trên mình đã giới thiệu xong với mọi người cách update dữ liệu vào MySql rồi, Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách delete dữ liệu trong MySql bằng PHP nhé!

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!