Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 6: Update data MySql bằng PHP

Các bài trước chúng ta đã tìm hiểu về thêm, lấy dữ liệu trong MySql bằng PHP rồi, bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người cách update dữ liệu vào trong MySql bằng PHP.

Thực ra cách update hay insert dữ liệu nó cũng chỉ là dùng code PHP để chạy câu truy vấn MySql và không trả về dữ liệu mà thôi.

1, Update dữ liệu bằng mysqli.

mysqli hướng thủ tục

// khởi tạo kết nối
$connect = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if (!$connect) {
  die('kết nối không thành công ' . mysqli_connect_error());
}
//câu truy vấn
$sql = "UPDATE tbl_news SET title='tieu de moi',content='noi dung cung moi' WHERE id=20";
//kiểm tra
if (mysqli_query($connect, $sql))
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Sửa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . mysqli_error($connect);
//ngắt kết nối
mysqli_close($connect);

mysqli hướng đối tượng

// khởi tạo kết nối
$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if ($connect->connect_error) {
  die('kết nối không thành công ' . $connect->connect_error);
}
//câu truy vấn
$sql = "UPDATE tbl_news SET title = 'tieu de moi', content = 'noi dung cung moi' WHERE id = 19";
//kiểm tra
if ($connect->query($sql) === TRUE)
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Sửa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . $connect->error;
//ngắt kết nối
$connect->close();

2, Update dữ liệu bằng PDO.

try {
  // khởi tạo kết nối
  $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db_tuts', 'root', '');
  $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  //Câu truy vấn
  $sql = "UPDATE tbl_news SET title = 'tieu de moi',content = 'noi dung cung moi' WHERE id = 18";
  //thực hiện truy vấn
  $connect->exec($sql);
  echo 'Thành công';
} catch (PDOException $e) {
  //thất bại
  die($e->getMessage());
}

3, Lời kết.

-Phần trên mình đã giới thiệu xong với mọi người cách update dữ liệu vào MySql rồi, Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách delete dữ liệu trong MySql bằng PHP nhé!

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha