Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Insert dữ liệu vào MySql bằng PHP

Sau khi đã kết nối thành công đến MySql thì chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn các chức năng của MySql và bài hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người thêm dữ liệu vào trong MySql bằng PHP.

1, Lệnh insert dữ liệu trong MySql.

-Ở đây mình sẽ không giải thích nhiều về lệnh này, vì mình đã có một series về SQL rồi ai chưa biết thì qua xem nhé!

-Cụ thể thì mình sẽ thực hiện thêm dữ liệu vào trong bảng tbl_new có cấu trúc như sau:

cấu trúc dữ liệu

SQL:

INSERT INTO tbl_news (title, content) 
VALUES ('tieu de', 'noi dung');

2, Insert bằng mysqli.

mysqli hướng thủ tục

-Với cách này các bạn chỉ cần dùng hàm mysqli_query để thực hiện các câu truy vấn với cú pháp sử dụng như sau:

mysqli_query(connect, query)

-Trong đó: connect là biến kết nối PHP với MySql, còn query là câu truy vấn SQL.

VD:

// khởi tạo kết nối
$connect = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if (!$connect) {
  die('kết nối không thành công ' . mysqli_connect_error());
}
//câu truy vấn
$sql = "INSERT INTO tbl_news (title, content) 
VALUES ('tieu de', 'noi dung')";
//kiểm tra
if (mysqli_query($connect, $sql))
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Thêm thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . mysqli_error($connect);
//ngắt kết nối
mysqli_close($connect);

mysqli hướng đối tượng

-Với cách này chúng ta chỉ cần gọi phương thức query của class mysqli để thực hiện truy vấn.

VD:

// khởi tạo kết nối
$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if ($connect->connect_error) {
  die('kết nối không thành công ' . $connect->connect_error);
}
//câu truy vấn
$sql = "INSERT INTO tbl_news (title, content) 
VALUES ('tieu de', 'noi dung')";
//kiểm tra
if ($connect->query($sql) === TRUE)
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Thêm thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . $connect->error;
//ngắt kết nối
$connect->close();

3, insert bằng PDO.

-Để thêm dữ liệu với PDO các bạn chỉ cần gọi phương thức exec trong class PDO.

VD:

try {
  // khởi tạo kết nối
  $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db_tuts', 'root', '');
  $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  //Câu truy vấn
  $sql = "INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de', 'noi dung')";
  //thực hiện truy vấn
  $connect->exec($sql);
  echo 'Thành công';
} catch (PDOException $e) {
  //thất bại
  die($e->getMessage());
}

4, Lời kết.

-Qua phần trên mình đã giới thiệu với mọi người 3 cách thêm dữ liệu vào MySql với PHP rồi, bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu với mọi người cách lấy id của row vừa thêm.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha