Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 7: Delete data MySql bằng PHP

Trong một ứng dựng thực tế chắc chắn sẽ tồn tại chức năng xóa dữ liệu như xóa bài viết, xóa bình luận,... Và muốn làm được điều đó thì chúng ta cần phải xóa dữ liệu đó trong cơ sở dữ liệu, cụ thể ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cách xóa dữ liệu trong MySql bằng PHP.

Cách delete cũng giống hoàn toàn như thêm, sửa dữ liệu nên mình sẽ làm ví dụ luôn.

1, Delete dữ liệu với mysqli.

mysqli hướng thủ tục

// khởi tạo kết nối
$connect = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if (!$connect) {
  die('kết nối không thành công ' . mysqli_connect_error());
}
//câu truy vấn xóa bản ghi có id=1
$sql = "DELETE FROM tbl_news WHERE id = 1";
//kiểm tra
if (mysqli_query($connect, $sql))
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Xóa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . mysqli_error($connect);
//ngắt kết nối
mysqli_close($connect);

mysqli hướng đối tượng

// khởi tạo kết nối
$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if ($connect->connect_error) {
  die('kết nối không thành công ' . $connect->connect_error);
}
//câu truy vấn xóa bản ghi có id=1
$sql = "DELETE FROM tbl_news WHERE id = 5";
//kiểm tra
if ($connect->query($sql) === TRUE)
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Xóa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . $connect->error;
//ngắt kết nối
$connect->close();

2, Delete dữ liệu với mysqli.

try {
  // khởi tạo kết nối
  $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db_tuts', 'root', '');
  $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  //Câu truy vấn
  $sql = "DELETE FROM tbl_news WHERE id = 6";
  //thực hiện truy vấn
  $connect->exec($sql);
  echo 'Thành công';
} catch (PDOException $e) {
  //thất bại
  die($e->getMessage());
}

3, Lời kết.

-Như vậy hết bài này là các bạn đã lắm được các lệnh thông dụng để thực hiện thêm sửa xóa dữ liệu trong MySql với PHP rồi. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế prepared để hạn chế các lỗi thông dụng nhất.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

để xoá ảnh trên hosting bạn có thể hỗ trợ mình với

Dữ liệu lưu trữ

database: Albumanh lưu dạng a.jpg|b.jpg

Folder lưu trữ tại 3 nơi giờ muốn xoá tin và xoá ảnh đó luôn

     $path_file='upload/photo/170x115/'.$file;
                $path_file1='upload/photo/624x476/'.$file;
                $path_file2='upload/photo/'.$file;Mới vào nghề nên không hiểu cho lắm mong được trợ giúp

thanks 

Nguyen Qua

4 năm trước

Bình luận

Captcha