DANH MỤC: PHP&MYSQL

Bài 7: Delete data MySql bằng PHP


Trong một ứng dựng thực tế chắc chắn sẽ tồn tại chức năng xóa dữ liệu như xóa bài viết, xóa bình luận,... Và muốn làm được điều đó thì chúng ta cần phải xóa dữ liệu đó trong cơ sở dữ liệu, cụ thể ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cách xóa dữ liệu trong MySql bằng PHP.

Cách delete cũng giống hoàn toàn như thêm, sửa dữ liệu nên mình sẽ làm ví dụ luôn.

1, Delete dữ liệu với mysqli.

mysqli hướng thủ tục

// khởi tạo kết nối
$connect = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if (!$connect) {
  die('kết nối không thành công ' . mysqli_connect_error());
}
//câu truy vấn xóa bản ghi có id=1
$sql = "DELETE FROM tbl_news WHERE id = 1";
//kiểm tra
if (mysqli_query($connect, $sql))
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Xóa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . mysqli_error($connect);
//ngắt kết nối
mysqli_close($connect);

mysqli hướng đối tượng

// khởi tạo kết nối
$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if ($connect->connect_error) {
  die('kết nối không thành công ' . $connect->connect_error);
}
//câu truy vấn xóa bản ghi có id=1
$sql = "DELETE FROM tbl_news WHERE id = 5";
//kiểm tra
if ($connect->query($sql) === TRUE)
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Xóa thành công';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . $connect->error;
//ngắt kết nối
$connect->close();

2, Delete dữ liệu với mysqli.

try {
  // khởi tạo kết nối
  $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db_tuts', 'root', '');
  $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  //Câu truy vấn
  $sql = "DELETE FROM tbl_news WHERE id = 6";
  //thực hiện truy vấn
  $connect->exec($sql);
  echo 'Thành công';
} catch (PDOException $e) {
  //thất bại
  die($e->getMessage());
}

3, Lời kết.

-Như vậy hết bài này là các bạn đã lắm được các lệnh thông dụng để thực hiện thêm sửa xóa dữ liệu trong MySql với PHP rồi. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế prepared để hạn chế các lỗi thông dụng nhất.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia