Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 5: Select data MySql bằng PHP

Tiếp tục với series, bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách select data MySql bằng PHP.  Thật ra thì cách này không còn quá lạ với các bạn nữa vì select nó cũng chỉ là chạy câu truy vấn MySql bằng PHP nhưng có trả về dữ liệu mà thôi  vì vậy mình sẽ đi vào VD luôn.

1, Select data bằng mysqli.

mysqli hướng thủ tục

// khởi tạo kết nối
$connect = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if (!$connect) {
  die('kết nối không thành công ' . mysqli_connect_error());
}
//khởi tạo biến $i để đếm;
$i = 1;
//câu truy vấn
$sql = "SELECT * FROM tbl_news";
//kiểm tra
if ($result = mysqli_query($connect, $sql)) {
  while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    //hiển thị dữ liệu
    echo 'Dữ liệu thứ ' . $i . ' gồm: ' . $row['id'] . '-' . $row['title'] . '-' . $row['content'] . '<br/>';
    //tăng $i lên 1
    $i++;
  }
} else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . mysqli_error($connect);
//ngắt kết nối
mysqli_close($connect);

mysqli hướng đối tượng

// khởi tạo kết nối
$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if ($connect->connect_error) {
  die('kết nối không thành công ' . $connect->connect_error);
}
//câu truy vấn
$sql = "SELECT * FROM tbl_news";
//run câu truy vấn
$result = $connect->query($sql);
//kiểm tra xem có dữ liệu trả vê không
if ($result && $result->num_rows > 0) {
  // nếu có thì tiến hành lặp để in ra dữ liệu
  $i = 1;
  while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    //hiển thị dữ liệu
    echo 'Dữ liệu thứ ' . $i . ' gồm: ' . $row['id'] . '-' . $row['title'] . '-' . $row['content'] . '<br/>';
    //tăng $i lên 1
    $i++;
  }
} else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . $connect->error;
//ngắt kết nối
$connect->close();

3, Select data bằng PDO.

-Với cách này chúng ta phải dùng prepare() và execute() (sẽ nói thêm ở bài sau) để thực hiện các câu truy vấn có dữ liệu trả về.

try {
  // khởi tạo kết nối
  $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db_tuts', 'root', '');
  $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  //Câu truy vấn
  $sql = "SELECT * FROM tbl_news";
  //set truy vấn với prepare
  $query = $connect->prepare($sql);
  // thực hiện truy vấn
  $query->execute();
  //gán dữ liệu trả về
  $result = $query;
  //khởi tạo biến đếm $i
  $i = 1;
  // Lặp kết quả trả về
  foreach ($result as $item) {
    echo 'Dữ liệu thứ ' . $i . ' gồm: ' . $item['id'] . '-' . $item['title'] . '-' . $item['content'] . '<br/>';
    $i++;
  }
} catch (PDOException $e) {
  //thất bại
  die($e->getMessage());
}

4, Lời kết.

-Sau khi đọc xong phần này các bạn hoàn toàn có thể đổ dữ liệu ra layout tĩnh rồi đó! Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách update dữ liệu MySql bằng PHP

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

2 Comments

hướng dẫn ngu vãi cả lồn. địt mẹ giờ này 2023 rồi ai dùng PHP nữa???

Phạm Xuân Kiên

8 tháng trước

Không nói được câu nào tử tế thì đừng có nói. Những bài hướng dẫn đơn giản như này giúp những người mới học tiếp cận khá dễ hiểu.

Đào Quang Huy

4 tháng trước

Bình luận

Captcha