Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 4: Insert multi data vào MySql bằng PHP

-Ở bài 2 mình đã giới thiệu với mọi người cách thêm dữ liệu vào trong MySql bằng PHP, ở bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người cách thêm nhiều data vào trong MySql bằng PHP.

Nhiều data ở đây là thực hiện nhiều lệnh MySql như:

INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de', 'noi dung');
INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de', 'noi dung');

chứ không phải dạng như:

INSERT INTO tbl_news (title, content) 
VALUES ('tieu de', 'noi dung'), ('tieu de2', 'noi dung2');

1, Thêm nhiều record vào MySql bằng mysqli.

mysqli hướng thủ tục

-Với cách này các bạn dùng hàm mysqli_multi_query() để thực hiện insert multi record.

VD:

// khởi tạo kết nối
$connect = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if (!$connect) {
  die('kết nối không thành công ' . mysqli_connect_error());
}
//câu truy vấn
$sql = "INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de1', 'noi dung1');
    INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de2', 'noi dung2');";
//kiểm tra
if (mysqli_multi_query($connect, $sql))
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Thêm thành công.';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . mysqli_error($connect);
//ngắt kết nối
mysqli_close($connect);

mysqli hướng đối tượng

-Với cách này các bạn sử dụng phương thức multi_query() để thực hiện insert multi record.

VD:

// khởi tạo kết nối
$connect = new mysqli('localhost', 'root', '', 'db_tuts');
//Kiểm tra kết nối
if ($connect->connect_error) {
  die('kết nối không thành công ' . $connect->connect_error);
}
//câu truy vấn
$sql = "INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de1', 'noi dung1');
    INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de2', 'noi dung2');";
//kiểm tra
if ($connect->multi_query($sql) === TRUE)
  //Thông báo nếu thành công
  echo 'Thêm thành công.';
else
  //Hiện thông báo khi không thành công
  echo 'Không thành công. Lỗi' . $connect->error;
//ngắt kết nối
$connect->close();

2, Thêm nhiều record vào MySql bằng PDO.

-Cách này khác với hai cách ở trên, ở hai cách trên khi bạn thực hiện thêm dữ liệu nếu như một trong hai câu truy vấn lỗi thì nó vẫn thực câu truy vấn còn lại. Còn với PDO thì nó sẽ kiểm tra hai câu truy vấn nếu như 1 trong hai câu truy vấn bị sai thì toàn bộ quá trình sẽ dừng lại.

-Để sử dụng multi insert trong PDO thì các bạn sẽ làm như VD sau:

VD:

try {
  // khởi tạo kết nối
  $connect = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db_tuts', 'root', '');
  $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  //Câu truy vấn
  $sql = "INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de1', 'noi dung1')";
  //thực hiện truy vấn
  $connect->exec($sql);
  // set câu truy vấn tiếp
  $sql2 = "INSERT INTO tbl_news (title, content) VALUES ('tieu de2', 'noi dung2');";
  //thực thi câu truy vấn 2
  $connect->exec($sql2);
  //nếu không có lỗi gì thì run query
  $connect->commit();

  echo 'Thành công. ID=' . $connect->lastInsertId();
} catch (PDOException $e) {
  //thất bại thì rollback lại thao tác và in ra thông báo lỗi.
  $connect->rollback();

  die($e->getMessage());
}
//Ngắt kết nối
$connect = null;

3, Lời kết.

-Như vậy mình đã giới thiệu với mọi người cách thêm multi record vào MySql trong PHP rồi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về select dữ liệu MySql bằng PHP.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha