Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Triển khai singleton pattern trên Javacript

1, Singleton pattern.

- Singleton pattern là mẫu thiết kế rất phổ biến nằm trong nhóm Creational pattern.

Mẫu thiết kế này được tạo ra để đảm bảo rằng:

 • Một class chỉ có thể là một đối tượng.
 • Một class chỉ được instance một đối tượng.
 • Thể hiện truy cập của một đối tượng dễ dàng.
 • Kiểm soát được khởi tạo của chúng nó.

2,  Triển khai singleton pattern trên javascript.

javascript old style

var mySingleton = (function () {

  var instance;

  function init() {

    function privateMethod() {
      return 'private method';
    }

    var privateVariable = "private property";

    return {

      publicMethod: function () {
        return 'public method';
      },

      publicProperty: "public property",

      getPrivateMethod: function () {
        return privateMethod();
      }

    };

  };

  return {
    getInstance: function () {

      if (!instance) {
        instance = init();
      }

      return instance;
    }

  };

})();

//use
var myInstance = mySingleton.getInstance();

console.log(myInstance.publicMethod()); 
console.log(myInstance.publicProperty);
console.log(myInstance.getPrivateMethod());

ECMA2015 style (ES6)

class Singleton {
  constructor() {
    if (!this.instance) {
      this.instance = this;
    }

    return this.instance;
  }

  getName() {
    return 'Name';
  }
}

//use

var mySing = new Singleton();

console.log(mySing.getName());

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha