DANH MỤC: Blog

Triển khai singleton pattern trên Javacript


1, Singleton pattern.

- Singleton pattern là mẫu thiết kế rất phổ biến nằm trong nhóm Creational pattern.

Mẫu thiết kế này được tạo ra để đảm bảo rằng:

 • Một class chỉ có thể là một đối tượng.
 • Một class chỉ được instance một đối tượng.
 • Thể hiện truy cập của một đối tượng dễ dàng.
 • Kiểm soát được khởi tạo của chúng nó.

2,  Triển khai singleton pattern trên javascript.

javascript old style

var mySingleton = (function () {

  var instance;

  function init() {

    function privateMethod() {
      return 'private method';
    }

    var privateVariable = "private property";

    return {

      publicMethod: function () {
        return 'public method';
      },

      publicProperty: "public property",

      getPrivateMethod: function () {
        return privateMethod();
      }

    };

  };

  return {
    getInstance: function () {

      if (!instance) {
        instance = init();
      }

      return instance;
    }

  };

})();

//use
var myInstance = mySingleton.getInstance();

console.log(myInstance.publicMethod()); 
console.log(myInstance.publicProperty);
console.log(myInstance.getPrivateMethod());

ECMA2015 style (ES6)

class Singleton {
  constructor() {
    if (!this.instance) {
      this.instance = this;
    }

    return this.instance;
  }

  getName() {
    return 'Name';
  }
}

//use

var mySing = new Singleton();

console.log(mySing.getName());

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!