Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Tổng hợp một số thủ thuật giúp làm việc hiệu quả trong python

1, Swap dữ liệu giữa 2 biến.

a = 5
b = 6

#swap
[a, b] = [b, a]

print(a) # 6
print(b) # 5

2, Chuyển list về chuỗi.

list = ["Hoc", " Lap", " Trinh", " Tai", " Toidicode.com"]

print("".join(list))
# Hoc Lap Trinh Tai Toidicode.com

3, Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong list.

list = [1, 3, 4, 5, 7, 33, 54, 5]

print(max(set(list), key=list.count)) # 5

hoặc dùng Counter trong collections.

from collections import Counter

list = [1, 3, 4, 5, 7, 33, 54, 5]

count = Counter(list)

print(count.most_common(1)) # [(5, 2)]

4, Check chuỗi là chuỗi đảo ngược của chuỗi.

from collections import Counter

a = 'toidicode.com'
b = 'moc.edocidiot'

print(Counter(a) == Counter(b)) # True

5, Đảo ngược chuỗi.

a = 'toidicode.com'

print(a[::-1]) # moc.edocidiot

6, Đảo ngược index của list.

list = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

print(list[::-1]) # ['e', 'd', 'c', 'b', 'a']

7, Chuyển đổi mảng dạng ma trận.

lis = [['a', 'b'], ['c', 'd'], ['e', 'f']]

trans = zip(*lis)

print(list(trans))
# [('a', 'c', 'e'), ('b', 'd', 'f')]

8, Merge hai dictionary.

a = {'a': 1, 'b': 2}
b = {'b': 3, 'c': 4}

z = {**a, **b}

print(z)
# {'a': 1, 'b': 3, 'c': 4}

9, Chuỗi so sánh.

a = 5

print(4 < a < 5) # False
print(4 < a < 6) # True

10, So sánh gọi function.

def sum(a, b):
  return a + b


def avg(a, b):
  return (a + b) / 2


flag = True

print((sum if flag else avg)(3, 4)) # 7

flag = False
print((sum if flag else avg)(3, 4)) # 3.5

11, Sao chép list.

a = [1, 2, 3, 4]

b = a
b[0] = 10

print(a) # [10, 2, 3, 4]
print(b) # [10, 2, 3, 4]

b = a[:]
b[0] = 11
print(a) # [10, 2, 3, 4]
print(b) # [11, 2, 3, 4]

# rest b
b = None

b = list(a)

print(b) # [10, 2, 3, 4]

# reset b
b = None

b = a.copy();

print(b) # [10, 2, 3, 4]

12, Lấy giá trị của dictionary.

a = {'a': 1, 'b': 2}

print(a.get('d', 4)) # 4

13,  Sắp xếp dictionary theo giá trị.

a = {'a': 5, 'b': 2, 'c': 1}

# sap xep tang dan
print(sorted(a.items(), key=lambda x: x[1]))
# [('c', 1), ('b', 2), ('a', 5)]


# sap xep giam dan
print(sorted(a.items(), key=lambda x: x[0]))
# [('a', 5), ('b', 2), ('c', 1)]

14, For else.

a = {'a': 5, 'b': 2, 'c': 1}

""" else se duoc goi neu vong lap for khong duoc break """

for i in a:
  if i == 'bb':
    break
else:
  print('vong for khong duoc break')

# ket qua: vong for khong duoc break

 

Tổng hợp
Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha