DANH MỤC: Blog

Tổng hợp một số thủ thuật giúp làm việc hiệu quả trong python


1, Swap dữ liệu giữa 2 biến.

a = 5
b = 6

#swap
[a, b] = [b, a]

print(a) # 6
print(b) # 5

2, Chuyển list về chuỗi.

list = ["Hoc", " Lap", " Trinh", " Tai", " Toidicode.com"]

print("".join(list))
# Hoc Lap Trinh Tai Toidicode.com

3, Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong list.

list = [1, 3, 4, 5, 7, 33, 54, 5]

print(max(set(list), key=list.count)) # 5

hoặc dùng Counter trong collections.

from collections import Counter

list = [1, 3, 4, 5, 7, 33, 54, 5]

count = Counter(list)

print(count.most_common(1)) # [(5, 2)]

4, Check chuỗi là chuỗi đảo ngược của chuỗi.

from collections import Counter

a = 'toidicode.com'
b = 'moc.edocidiot'

print(Counter(a) == Counter(b)) # True

5, Đảo ngược chuỗi.

a = 'toidicode.com'

print(a[::-1]) # moc.edocidiot

6, Đảo ngược index của list.

list = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

print(list[::-1]) # ['e', 'd', 'c', 'b', 'a']

7, Chuyển đổi mảng dạng ma trận.

lis = [['a', 'b'], ['c', 'd'], ['e', 'f']]

trans = zip(*lis)

print(list(trans))
# [('a', 'c', 'e'), ('b', 'd', 'f')]

8, Merge hai dictionary.

a = {'a': 1, 'b': 2}
b = {'b': 3, 'c': 4}

z = {**a, **b}

print(z)
# {'a': 1, 'b': 3, 'c': 4}

9, Chuỗi so sánh.

a = 5

print(4 < a < 5) # False
print(4 < a < 6) # True

10, So sánh gọi function.

def sum(a, b):
  return a + b


def avg(a, b):
  return (a + b) / 2


flag = True

print((sum if flag else avg)(3, 4)) # 7

flag = False
print((sum if flag else avg)(3, 4)) # 3.5

11, Sao chép list.

a = [1, 2, 3, 4]

b = a
b[0] = 10

print(a) # [10, 2, 3, 4]
print(b) # [10, 2, 3, 4]

b = a[:]
b[0] = 11
print(a) # [10, 2, 3, 4]
print(b) # [11, 2, 3, 4]

# rest b
b = None

b = list(a)

print(b) # [10, 2, 3, 4]

# reset b
b = None

b = a.copy();

print(b) # [10, 2, 3, 4]

12, Lấy giá trị của dictionary.

a = {'a': 1, 'b': 2}

print(a.get('d', 4)) # 4

13,  Sắp xếp dictionary theo giá trị.

a = {'a': 5, 'b': 2, 'c': 1}

# sap xep tang dan
print(sorted(a.items(), key=lambda x: x[1]))
# [('c', 1), ('b', 2), ('a', 5)]


# sap xep giam dan
print(sorted(a.items(), key=lambda x: x[0]))
# [('a', 5), ('b', 2), ('c', 1)]

14, For else.

a = {'a': 5, 'b': 2, 'c': 1}

""" else se duoc goi neu vong lap for khong duoc break """

for i in a:
  if i == 'bb':
    break
else:
  print('vong for khong duoc break')

# ket qua: vong for khong duoc break

 

Nguồn: Tổng hợp

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!