Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Triển khai singleton pattern trên Javacript