DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 3: Hàm print trong Python


Trong các ngôn ngữ lập trình thì nó luôn luôn tồn tại một hoặc nhiều hàm được cùng để hiển thị dữ liệu ra khi chương trình chạy. VD như trong C thì có printf, trong C++ thì có cout,... Và đối với python thì nó là print.

1, Hàm print trong Python.

Hàm print trong Python có tác dụng hiển thị dữ diệu ra màn hình khi chương trình thực thi. Sử dụng với cú pháp như sau:

print(content)

Trong đó: content là nội dung hay biến mà bạn muốn in ra màn hình, nếu muốn hiển thị nhiều nội dung khác nhau trên cùng một lần print thì mọi chúng ta chỉ cần ngăn các giữa các nội dung bằng dấu ,.

VD: Hiển thị ra màn hình dòng chữ "Toidicode.com".

#file lesson1.py

print("Toidicode.com")

Sau khi chạy file thì các bạn sẽ thấy ngay.

print trong python

VD: Hiển thị 2 khối nội dung trên 1 lần print.

print("Toidicode.com", " Created by thanhtaivtt")

2, Thay đổi ngắt dòng print.

Mặc định thì mỗi lần chúng ta print dữ liệu thì nó sẽ tự ngắt dòng cho dòng tiếp theo.

VD:

Toidicode.com
Author: Vu Thanh Tai

Khi chạy đoạn code trên thì chúng ta sẽ thu được kết quả:

Toidicode.com
Author: Vu Thanh Tai

Vậy ở đây, khi chúng ta không muốn nó tự động ngắt dòng mỗi khi kết thúc print nữa thì mọi người sử dụng keyword end thêm vào param cuối cùng của hàm print với cú pháp như sau:

print(content, end = "charset")

Trong đó là charset là ký tự mà chúng ta muốn thực hiện khi kết thúc hàm print.

print("Toidicode.com", end = " - ")
print("Hoc lap trinh online")

Kết quả lúc này sẽ thu được như sau:

Toidicode.com - Hoc lap trinh online

3, Lời kết.

Phần này của thật rất basic và ngắn nên mình tạm kết thúc ở đây, phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về chuỗi trong Python.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  • Mình xin góp ý nút bài trước, bài sau nên ghi rõ là Bài trước, Bài sau bên cạnh biểu tượng <> cho mọi người dễ nhìn. Mình quen dùng các trang tutorial đều thấy họ làm như vậy nên mình nghĩ bạn nên thống nhất một phong cách tạo thuận lợi cho người học. Cảm ơn bạn đã đọc.