DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 20: Hàm ẩn danh Lambda trong Python


Nếu như bạn đã tửng sử dụng javascript, jquery,.. thì chắc chắn bạn sẽ không lạ với kiểu khai báo biến, hàm như sau:

// javascript
var add = function (a, b) {
    return a + b;
}

Khái niệm này người ta gọi nó là lambda.

1, Lambda là gì?

Lambda là một anonymous function (hàm ẩn danh) nó có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng.

Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.

Lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.

2, Khai báo lambda.

Để khai báo một lambda trong Python chúng ta sử dụng cú pháp sau:

lambda arguments_list: expression

Trong đó:

  • lambda là keyword bắt buộc.
  • arguments_list là các tham số truyền vào lambda.
  • expression là các biểu thức xử lý lambda.

3, Ví dụ.

Ví dụ khai báo một lambda function để tính tổng của 2 biến.

add = lambda a, b: a + b

# call lambda

add(3, 4) # 7

Kiểm tra xem lambda có kiểu dữ liệu là gì

add = lambda a, b: a + b

type(add) # function

 

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

    Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!