Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 7: Form trong HTML

-Ở bài trước chúng ta đã được làm quen với các thẻ định dạng danh sách trong HTML rồi, bài hôm nay chúng ta sẽ làm việc với form trong HTML.

1, Form trong HTML là gì?

-Form ở đây là một dạng biểu mẫu có tác dụng thu thập thông tin từ người dùng.

-Ví dụ như form đăng ký, đăng nhập, liên hệ,...

2, Cấu trúc.

-Một form bao gồm 1 thẻ mở(<form>) và thẻ đóng(</form>) kèm với các thẻ input bên trong nó.

-Các thuộc tính nằm trong thẻ mở của form:

 • action: Đường dẫn đến một trang xử lý dữ liệu sau khi người dùng ấn nút gửi dữ liệu.
 • method: Phương thức gửi dữ liệu(get,post).
 • name: Tên của form.
 • enctype: Chỉ định cụ thể dạng dữ liệu gì trước khi gửi lên máy chủ(application/ x-www-form-urlencoded,multipart/form-data,text/plain).
 • Ngoài ra còn 1 số thuộc tính khác nữa nhưng nó không được khuyến khích nên mình không giới thiệu cho các bạn.

Ví dụ:

<form action="http://toidicode.com" method="get" enctype="multipart/form-data">
	......
</form>

3, input và các thuộc tính trong form.

input là gì?

-Thẻ này sẽ đại diện cho các trường nhập dữ liệu, mỗi thẻ là một trường nhập dữ liệu khác nhau.

- Tuy nhiên kiểu nhập liệu của mỗi thẻ sẽ khác nhau dựa vào thuộc tính type bên trong nó.

Thuộc tính type.

-thuộc tính type quy định kiểu dữ liêu nhập vào bên trong.

-Danh sách các giá trị của thuộc tính type:

 • button
 • checkbox
 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • file
 • hidden
 • image
 • month
 • number
 • password
 • radio
 • range
 • reset
 • search
 • submit
 • tel
 • text
 • time
 • url
 • week

Ví dụ:

<form action="http://toidicode.com" method="get">
	<input type="text">
</form>

Xem Kết Quả

Các thuộc tính khác.

-Value :Xác định giá trị đầu tiên của form.

-name: Xác định tên cho trường được gửi tới Server để xác định và nhận giá trị đó.

-Maxlength: Xác định số ký tự nhập vào tối đa.

-....

4, Lời kết.

-Như ở trên mình đã nói bài này rất quan trọng trong HTML nên mọi người chú ý nhé. Ở trên mình mới chỉ liệt kê 1 số thuộc tính hay dùng trong form, khi nào có dịp mình sẽ giới thiệu chi tiết về các thuộc tính trong form cho các bạn.    

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Ra tiếp những bài về HTML đi ad.

Nick

7 năm trước

Bình luận

Captcha