Bài Mới

DANH MỤC: BLOG

Tạo button animation với HTML & CSS

Sau khi đã tìm hiểu xong bài tạo chuyển động animation trong CSS3 thì bài này mình sẽ áp dụng nó vào...

DANH MỤC: PYTHON & MYSQL

Bài 3: Get data MySQL qua Python

Phương thức fetch() có tác dụng lấy ra duy nhất một bản ghi đầu tiên của dữ liệu trả về. Phương thức...