Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 4: Update delete dữ liệu trong MySQL qua Python

Bài trước mình đã hướng dẫn mọi người cách get data trong MySQL qua Python rồi, bài này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người thực thi update, delete dữ liệu trong MySQL qua Python cho đủ bộ CRUD :D

Về cơ bản thì hai toán tử update và delete khi thực thi thì nó đều có cơ chế như toán tử insert. Vì nó đều làm thay đổi data trong MySQL, nên chúng ta muốn thực hiện được thì phải bật chức năng auto commit hoặc sử dụng phương thức commit() sau mỗi lần thực thi câu truy vấn. Nhưng mình khuyên mọi người nên commit thủ công để dữ liệu được an toàn nhất có thể.

1, Update operation.

import pymysql

connection = pymysql.connect('localhost', 'root', '', 'pymysql')
try:
  with connection.cursor() as cursor:
    
    sql = "UPDATE users SET password = '1111'"
    result_count = cursor.execute(sql)

    #commit change
    connection.commit()

finally:
  connection.close()

2, Delete operation.

import pymysql

connection = pymysql.connect('localhost', 'root', '', 'pymysql')
try:
  with connection.cursor() as cursor:
    
    sql = "DELETE FROM users"
    result_count = cursor.execute(sql)

    #commit change
    connection.commit()

finally:
  connection.close()

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

test

Vũ Tài

5 năm trước

Bình luận

Captcha