DANH MỤC: PYTHON & MYSQL

Bài 5: Gọi procedure trong MySQL trên Python


Bài trước mình đã giới thiệu với mọi người thao tác đầy đủ CRUD trên MySQL qua Python rồi, tiếp tục bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách gọi procedure trong MySQL bằng Python.

Để gọi được procedure thì trong database của bạn cần có procedure trước đã, ở đây mình sẽ tạo ra một procedure có tên là get_all_user để lấy ra tất cả users có trong table users.

DELIMITER $$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_all_user` () NO SQL
SELECT * FROM users$$

DELIMITER ;

Tiếp đó để gọi được procedure thì mọi người có thể sử dụng một trong hai cách sau:

1, Sử dụng phương thức execute().

Đối với cách này thì mọi ngừời vẫn thực hiện như bình thường đó là truyền cú pháp gọi procedure vào trong phương thức execute().

VD:

import pymysql

connection = pymysql.connect('localhost', 'root', '', 'pymysql')

try:
  with connection.cursor() as cursor:
    
    sql = "CALL get_all_user()"
    result_count = cursor.execute(sql)

    print('Data Count: ' + str(result_count))

    print(cursor.fetchall())

finally:
  connection.close()

Kết quả trả về:

Data Count: 3

(
 (5, '[email protected]', '123456'),
 (6, '[email protected]', '123456'),
 (7, '[email protected]', '123456')
)

2, Sử dụng phương thức callproc().

Bạn cũng có thể call procedure qua phương thức callproc() với cú pháp như sau:

cursor.callproc(proc_name, args)

Trong đó:

 • proc_name là tên của procedure mà bạn muốn gọi.
 • args là một sequence chứa tham số truyền vào procedure.

VD: Mình sẽ gọi procedure get_all_user qua phương thức callproc().

import pymysql

connection = pymysql.connect('localhost', 'root', '', 'pymysql')

try:
  with connection.cursor() as cursor:

    cursor.callproc('get_all_user')

    print(cursor.fetchall())

finally:
  connection.close()

Kết quả trả về:

(
 (5, '[email protected]', '123456'),
 (6, '[email protected]', '123456'),
 (7, '[email protected]', '123456')
)

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia