DANH MỤC: Thuộc tính màu sắc

Thuộc tính opacity trong CSS3


Cú pháp

-Thiết lập mức độ mờ của thành phần

cú pháp:

opacity: value|initial|inherit;

Trong đó, value là các số từ 0.0 đến 1. Mặc định opacity = 1.

Ví Dụ

VD: Thiết lập mức độ mờ cho các thành phần.

p{
  background-color: orange;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}
.p1{
  opacity: 1;
}
.p2{
  opacity: 0.5;
}
.p3{
  opacity: 0.25;
}
.p4{
  opacity: 0.1;
}

Xem Kết Quả

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

Biển học vô biên, quay đầu là dại!

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia