Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Thuộc tính opacity trong CSS3