DANH MỤC: NODE.JS & MONGODB

Bài 3: Tạo mới collection trên MongoDB bằng Node.js


Ở các phần trước mình chúng ta đã tìm hiểu và tương tác được với database trong MongoDB bằng Node.js rồi. Phần này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu và tương tác với collection trong MongoDB, cụ thể bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo mới một collection trong MongoDB.

1, Tạo mới collection trong MongoDB.

Lí thuyết

-Như mình đã giới thiệu với mọi người ở trong series học MongoDB (xem) thì collection trong MongoDB giống như một table trong SQL. Nó đều có tác dụng lưu trữ dữ liệu,... Và để tạo mới một collection trong MongoDb bằng Node.js thì mọi người sử dụng phươn thức createCollection() với cú pháp như sau:

db.createCollection(collectionName, function (err, res) {

});

Trong đó:

 • db là biết chứa data kết nối.
 • collectionName là tên của collection mà các bạn muốn tạo.
 • err là biến chứa lỗi nếu có.
 • res là biến chứa dữ liệu được trả về.

Ví dụ

VD: Ví dụ mình sẽ tạo một collection có tên là products.

var mongoClient = require('mongodb').MongoClient;
mongoClient.connect('mongodb://127.0.0.1:27017/nodedb', function (err, db) {
  if (err) throw err;

  db.createCollection('products', function (err, res) {
    //Neu co loi thi in ra
    if (err) throw err;
    console.log('Tao thanh cong collection');
    db.close();
  });
});

2, Lời kết.

-Để cho các bạn dễ hiểu hơn thì mỗi bài viết mình sẽ chỉ thực hiện một tác vụ (ví dụ như bài mình chỉ giới thiệu với mọi người cách tạo mới một collection ). Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thêm mới document vào trong MongoDB bằng Node.js.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia