DANH MỤC: ECMAscript

Bài 5: Extended Parameter Handling Trong ES6


Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về Extended Parameter Handling - Xử lý các thông số mở rộng trong javascript. Nội dung trong phần này thì mình cũng có giới thiệu với mọi người ở bài hàm trong javascript rồi, nhưng lúc đó mình không nói đó là ES6.

1, Default Parameter Values.

Đây là một tính năng mới được thêm vào trong javascript. Tính năng này cho phép chúng ta có thể gán luôn giá trị mặc định của các tham số khi truyền vào hàm.

Cú pháp:

function name($param = value){
  //code
}

VD:

function getSum(a = 1, b = 5) {
  return a + b;
}
alert(getSum());
//6
alert(getSum(4,9));
//13

Phần này mình cũng không giải thích nhiều nữa vì mình đã nói về nó ở bài hàm trong javascript rồi ai chưa biết thì có thể xem tại đây.

2, Rest Parameter.

Tính năng này cho phép chúng ta có thể truyền vô số tham số vào hàm bằng cách thêm ... vào trước tên tham số. Lúc này,tham số đó sẽ được coi như là một mảng tuần tự chứa các tham số truyền vào hàm.

VD: Chứng minh biến Rest là mảng.

function getSum(...c) {
  return Array.isArray(c);
}
alert(getSum());
//true

VD: Nhận dữ liệu với biến Rest.

function getParam(a, b, ...c) {
  console.log("a = " + a);
  console.log("b = " + b);
  console.log("c = " + c);
}
getParam(1, "haha", 2, 5, 0, 3);

3, Spread Operator.

Vì cơ chế của biến Rest như thế nên đương nhiên bạn cũng có thể sử dụng nó cho việc push một mảng vào trong khai báo của 1 mảng.

VD:

arrayOne = [1, 2, 3, 4];
arrayTwo = [...arrayOne, 5, 6, 7, 8];
console.log(arrayTwo);

4, Lời kết.

Phần này mình không trình bày sâu quá. Vì nó quá giống với các ngôn ngữ lập trình khác rồi à! :D

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!