Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 5: Các kiểu dữ liệu trong Java

Chào các bạn, tiếp tục với series về Java core, bài này mình sẽ giới thiệu với mọi người về các kiểu dữ liệu trong Java.

Các kiểu dữ liệu trong Java dùng để xác định kích thước, kiểu giá trị của một biết. Java là một ngôn ngữ rât nặng về kiểu dữ liệu, nên khi khai báo một biến bạn phải chỉ rõ kiểu dữ liệu của biến đó trước khi thực hiện các thao tác trên biến.

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản.

Java cung cấp sẵn cho chúng ta 8 kiểu dữ liệu cơ bản và các kiểu dữ liệu này sẽ chứa các giá trị tương ứng và kích thước như sau:

KIỂU DỮ LIỆU
GHI CHÚ
GIÁ TRỊ
 GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH
byte Số nguyên 8 bít -128 → 127 0
short Số nguyên 16 bit -32768 → 32767 0
int Số nguyên 32 bit -2147483648 → 2147483647 0
long Số nguyên 64 bit -2^63 → 2^63 – 1 0L
float Số thực 32 bit 2^-149 → (2-2^(-23))*2^127 0.0f
double Số thực 64 bit 2^(-1074) → (2-2^(-52))*2^1023   0.0d
boolean Kiểu luận lý TRUE / FALSE ‘\u0000’ (hay kí tự số ‘0’)
char Kiểu kí tự Unicode 16 bit   false

Trong trường hợp các bạn khai báo biến ở một kiểu dữ liệu A mà lại gán nó với giá trị của kiểu dữ liệu B thì java sẽ báo lỗi ngay.

VD:

public class JavaType {
    private int number = "nguyen van a";
}

Trình thông dịch sẽ ngay lập tức báo lỗi khi chúng ta build chương trình.

Error:(4, 26) java: incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int

Tương ứng với 8 kiễu dữ liệu trên thì Java cũng đã cung cấp cho chúng ta 8 class tương ứng với từng kiểu dữ liệu để chúng ta có thể xử lí với dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu đó. 8 class đó tương ứng như sau.

Kiểu dữ liệu Class
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double
boolean Boolean
char Character

2. Kiểu String.

Ngoài 8 kiểu dữ liệu cơ bản trên thì Java còn hỗ trợ một kiểu đặc biệt dùng để lưu trữ chuỗi kí tự là lớp String (java.lang.String). Kiểu này bọc các chuỗi trong cặp dấu nháy kép """. Kiểu String có giá trị default là null.

VD:

String name = "Nguyen Van A";

Kiểu dữ liệu này mình sẽ giới thiệu chi tiết đến các bạn trong các bài sau.

3. Ép Kiểu.

Để ép kiểu dữ liệu thì chúng ta sử dụng cú pháp sau:

(data_type) variable

Trong đó:

  • data_type: Là kiểu dữ liệu mà bạn muốn ép về.
  • variable: Là biến chứa dữ liệu bạn muốn ép.

VD:

double age = 15.5;

// ép kiểu từ double về integer
int ageInteger = (int) age;

 

 
Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha