Bài Mới

DANH MỤC: PHP TIP

SOILD object oriented Design

SOLID là một thuật ngữ được viết tắt bởi 5 nguyên tắc thiết kế, tổ chức code trong lập trình hướng đ...

DANH MỤC: PHP TIP

GRASP OO Design toàn tập

GRAP là viết tắt của General Responsibility Assignment Software Patterns hoặc (Principles) nó bao gồ...

DANH MỤC: DOCKER BASIC

Bài 3: Docker Hub trong Docker

Docker Hub: Giống như Github, Gitlab. Là nơi giúp bạn có thể lưu trữ các chương trình đã được đóng g...

DANH MỤC: DOCKER BASIC

Bài 2: Cài đặt docker

Docker hỗ trợ chúng ta trên rất nhiều hệ điều hành và tài liệu cài đặt của nó cũng khá là đầy đủ nên...

DANH MỤC: DOCKER BASIC

Bài 1: Docker là gì?

Docker là một công cụ cho phép chúng ta các môi trường trên máy tính mà không làm ảnh hưởng đến môi...