DANH MỤC: MongoDB

Bài 11: Xóa dữ liệu trong MongoDB


Tiếp tục với series, sau khi mình đã giới thiệu với mọi người các cách lấy và sửa dữ liệu (document) trong MongoDB rồi, thì bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách xóa dữ liệu trong MongoDB.

1, Xóa dữ liệu trong MongoDB.

-Để có thể xóa dữ liệu trong MongoDB thì các banj sử dụng phương thức remove() với cú pháp sau:

db.collectionName.remove(
 query,
 {
  justOne: <boolean>,
  writeConcern: <document>,
  collation: <document>
 }
)

Trong đó:

 • collectionName là tên của collection mà bạn muốn thực thi lệnh xóa document.
 • query là object (hay còn gọi là document) chứa các câu truy vấn để lọc dữ liệu.
 • justOne là tham số cấu hình số lượng bản ghi có thể xóa khi query thực thi khớp.
  • Nếu justOne: true thì nó sẽ chỉ xóa 1 bản ghi duy nhất.
  • Nếu justOne: false thì nó sẽ xóa tất cả các bản ghi khớp với điều kiện query.
 • writeConcern là một document chứa write concern.
 • collation là một document chứa các quy tắc.

2, Ví dụ.

VD: Xóa một admin có name = "Toidicode" và có age = 18.

db.admin.remove(
 {
  name: "Toidicode",
  age: 18
 }
)

reomve data in MongoDB

Hình minh họa

3, Lời kết.

-Như vậy kết thúc phần này là mọi người đã có thể tương tác CURD được với MongoDB rồi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh liên quan đến collection trong MongoDB.

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận