Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 3: Truy xuất database trong MongoDB bằng PHP

Tiếp tục với bài trước, sau khi đã kết nối được database rồi. Bài này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách truy xuất đến database trong MongoDB bằng PHP.

1, select Database.

Để select đến database trong MongoDB các bạn sử dụng phương thức selectDatabase() trong class Client với cú pháp như sau:

$conn->selectDatabase(database, options);

Trong đó:

 • $conn là biến ánh xạ class Client đã được khởi tạo.
 • database là database mà bạn muốn select.
 • options là mảng chứa các thông số cấu hình như: readConcern, typemap,... 

 VD: mình sẽ select database tuts trong mongodb.

<?php
//goi namespace
use MongoDB\Client;

//require autoload
require_once "vendor/autoload.php";

// khoi tao class Client
$conn = new Client("mongodb://127.0.0.1:27017");

//select database
$db = $conn->selectDatabase('tuts');

Hoặc bạn cũng có thể select database thông qua magic method __get() trong class Client.

VD: Mình sẽ select đến database tuts thông qua magic method __get().

<?php
//goi namespace
use MongoDB\Client;

//require autoload
require_once "vendor/autoload.php";

// khoi tao class Client
$conn = new Client("mongodb://127.0.0.1:27017");

//select database
$db = $conn->tuts;

2, Hiển thị tất cả các database.

Để có thể xem tất cả các database đang có trong mongoDB các bạn sử dụng phương thức listDatabases() theo cú pháp sau:

$conn->listDatabases();

Trong đó, $conn là biến ánh xạ class Client chứa kết nối đến MongoDB.

VD: Mình sẽ show hết database đang tồn tại trong MongoDB trên máy mình.

use MongoDB\Client;

require_once "vendor/autoload.php";

// khoi tao class Client
$conn = new Client("mongodb://127.0.0.1:27017");

$db = $conn->listDatabases();

foreach ($db as $databaseInfo) {
  echo $databaseInfo->getName();
}

Kết quả:

admin
local
tuts

3, Xóa database.

Để xóa một database khỏi mongoDB bạn chỉ cần thực hiện phương thức dropDatabase() với cú pháp như sau:

$conn->dropDatabase(name, options);

Trong đó:

 • $conn là biến ánh xạ class Client chứa kết nối đến MongoDB.
 • name là tên của database mà bạn muốn xóa.
 • options là mảng chứa các tham số tùy chỉnh như: typeMap, writeConcern.

VD: Mình sẽ thực hiện xóa database tuts trên máy của mình.

<?php
use MongoDB\Client;

require_once "vendor/autoload.php";

// khoi tao class Client
$conn = new Client("mongodb://127.0.0.1:27017");

$result = $conn->dropDatabase('tuts');

var_dump ($result);
die();

Kết quả trả về:

object(MongoDB\Model\BSONDocument)#10 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private]=> 
 array(2) { 
  ["dropped"]=> 
  string(4) "tuts"
  ["ok"]=>
  float(1)
 }
}
Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha