Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 2: Kết nối đến MongoDB bằng PHP

Phần trước mình đã hướng dẫn mọi người cài đặt mongoDB driver vào trong PHP rồi. Bài này chúng ta sẽ thực hiện kết nối PHP đến mongoDB
Lưu ý: Các bạn phải cài đặt mongodb trên máy sẵn rồi mới thực thi được (xem hướng dẫn) và mặc định thì mình coi như là các bạn đang start mongoDB rồi nhé!

1,  Class MongoDB\Client.

Để thực hiện kết nối  PHP đến MongoDB chúng ta sẽ sử dụng đến class Client nằm trong gói MongoDB.

Class này chứa các phương thức sau:

 • __construct()
 • __get()
 • dropdatabase()
 • getManager()
 • getReadConcern()
 • getReadPreference()
 • getTypeMap()
 • getWriteConcern()
 • listDatabases()
 • selectCollection()
 • selectDatabase()

2, Thực thi kết nối.

Để thực thi kết nối đến MongoDB chúng ta chỉ việc khởi tạo class Client với cú pháp như sau:

<?php
//goi namespace
use MongoDB\Client;

//require autoload
require_once "vendor/autoload.php";

// khoi tao class Client
new Client($uri, $option, $driverOption);

Trong đó:

 • $uri là đường dẫn đến mongodb bạn cần kết nối. Mặc định thì $uri = 'mongodb://127.0.0.1/'
 • $option là mảng chứa các thông số cấu hình tùy chọn thêm cho $uri, các thông số này sẽ ghi đè các thông số mặc định trong $uri.
 • $driverOption là mảng chứa các thông số cấu hình driver thêm cho $uri như SSL,...

 VD: Ở đây mình sẽ thực hiện kết nối PHP đến mongodb trên máy mình.

<?php
//goi namespace
use MongoDB\Client;

//require autoload
require_once "vendor/autoload.php";

// khoi tao class Client
$db = new Client("mongodb://127.0.0.1:27017");

Mongodb trên máy mình chạy port 27017.

3, Lời kết.

Phần này chúng ta tạm dừng ở việc kết nối PHP với MongoDB thôi, phần tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành truy xuất đến database trong MongoDB.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Class này yêu cầu dùng php mấy hả bạn? Hình như php 5.4, nó báo lỗi. 

Tu Nguyen

5 năm trước

Bình luận

Captcha