Danh Mục: Thuộc tính màu sắc

Thiết lập màu sắc cho các thuộc tính CSS

Tất cả các thuộc tính dưới đây sẽ đều có thêm hai giá trị sau:
  • initial - Thiết lập giá trị của thuộc tính về dạng mặc định.
  • inherit - Kế thừa giá trị từ thành phần cha.

Thuộc tính màu sắc

Thuộc tính Chú Thích
color Thiết lập màu sắc cho text
opacity Thiết lập mức độ mờ của thành phần. Thuộc tính CSS3
Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia