DANH MỤC: NODE.JS & MYSQL

Bài 6: Thực thi nhiều truy vấn MySQL trên 1 lần query


Từ đầu series đến giờ mình đã giới thiệu với mọi người cách thực thi truy vấn MySQL băng node.js,  nhưng đó mới chỉ là ở dạng đơn (có nghĩa là mỗi lần query chỉ sử dụng được 1 câu truy vấn). Nhưng nếu như bạn muốn thực hiện nhiều câu truy vấn trên 1 lần query thì làm sau? Bài này sẽ giúp mọi người giải quyết điều đó.

1, Cấu hình database.

-Đầu tiên khi bạn muốn sử dụng được multi query thì bạn phải thêm tham số multipleStatements: true vào trong config database.

VD1: Config database cho phép sử dụng multi query.

var mysql = require('mysql');

var conn = mysql.createConnection({
  host  : 'localhost',
  user  : 'root',
  password: '',
  database: 'mysql_node',
  multipleStatements: true
});

2, Thực thi multi query.

- Lúc này khi muốn thực thi nhiều query thì các bạn chỉ cần ngăn cách giữa các câu query bằng dấu ;

VD2: Thực thi multi querry truy vấn MySQL trên Node.js

var mysql = require('mysql');

var conn = mysql.createConnection({
  host  : 'localhost',
  user  : 'root',
  password: '',
  database: 'mysql_node',
  multipleStatements: true
});
//kết nối.
conn.connect(function (err){
  if (err) throw err.stack;
  var sql = "SELECT * FROM city ; SELECT * FROM person";
  conn.query(sql, function (err, results, fields) {
    if (err) throw err.stack;
    //lấy ra tất cả kết quả
    console.log(results);
    // lấy ra kết quả của câu truy vấn 1
    console.log(results[0]);
    // lấy ra kết quả của câu truy vấn 2
    console.log(results[1]);
    //... tương tự nếu có câu truy vấn tiếp theo
  });
});

3, Lời kết.

-Thực thi multi query sẽ vô cùng thuận tiện trong một số trường hợp, chẳng hạn như thêm một bản ghi và đồng thời hiển thị ra tất cả các bản ghi có trong bảng sau khi thêm,...

Nguồn: Toidicode.com

Thông tin tác giả

Vũ Thanh Tài

Vũ Thanh Tài

The best way to learn is to share

Hãy tham gia group facebook để cùng giao lưu chia sẻ kiến thức! Tham Gia

Bình Luận

  Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!