Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Hàm str_ends_with trong PHP 8

Hàm str_ends_with trong PHP 8 có tác dụng kiểm tra xem một chuỗi có được kết thúc bởi một chuỗi nào đó không?

1. Cú pháp.

str_ends_with($haystack, $needle)

Trong đó:

  • $haystack là string chúng ta cần kiểm tra.
  • $needle là chuỗi chúng ta muốn kiểm tra xem $haystack có kết thúc bằng chuỗi đó không?

Hàm str_ends_with sẽ trả về true nếu chuỗi $haystack được kết thúc bằng chuỗi $needle và ngược lại sẽ trả về false.

2. Ví dụ.

VD1: Kiểm tra một chuỗi có kết thúc bởi chuỗi rỗng hay không?

$string = "Toidicode.Com";

if (str_ends_with($string, '')) {
    echo "Yes". PHP_EOL;
}

//Output: Yes

Chú ý: Hàm str_ends_with sẽ luôn luôn trả về true nếu chuỗi kết thúc là chuỗi rỗng ''.

VD2: Hàm str_ends_with có phân biệt hoa thường.

$string = "Toidicode.Com";

if (str_ends_with($string, 'com')) {
    echo "Yes" . PHP_EOL;
} else {
    echo "No" . PHP_EOL;
}

//Output: No

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha