Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Hàm str_contains trong PHP 8

Hàm str_contains trong PHP 8 có tác dụng xác định xem một chuỗi có chứa một chuỗi cần tìm hay không.

1. Cú pháp.

str_contains($haystack, $needle)

Trong đó:

  • $haystackstring bạn cần search.
  • $needlestring bạn muốn search trong $haystack.

Hàm str_contains sẽ trả về true nếu chuỗi $needle có trong chuỗi $haystack và ngược lại sẽ trả về false nếu  chuỗi $needle không có trong chuỗi $haystack.

2. Ví dụ.

VD1: Với chuỗi cần tìm là chuỗi rỗng.


if (str_contains('toidicode.com', '')) {
    echo "contains";
}

//Output: contains

Chú ý: Nếu như bạn kiểm tra một chuỗi trống '' có tồn tại trong một chuỗi khác không thì hàm str_contains sẽ luôn luôn trả về true.

VD2: Ví dụ với chữ hoa thường.

$string = "Toidicode.Com";

if (str_contains($string, 'com')) {
    echo "Contains" . PHP_EOL;
} else {
    echo "'com' was not found in '$string'" . PHP_EOL;
}

//Output: 'com' was not found in 'Toidicode.Com'

Như vậy:  Hàm str_contains có phân biệt hoa thường.

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha