Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Tổng hợp các trạng thái HTTP và nội dung của nó

Chắc hẳn trong số chúng ta ai cũng đã từng duyệt web và một ngày nào đó bạn truy cập vào một trang Web, bỗng dưng bạn thấy trình duyệt chỉ hiển thị duy nhất một số có 3 chữ số và bạn không hiểu nó là gì? Bài viết này mình xin được chia sẻ với mọi người danh sách các mã trạng thái mà một trang web có thể trả về và thông tin kèm theo.

Dưới đây mình có sử dụng một số các thuật ngữ và nghĩa tương đương của nó như sau:
client - khách hàng

server - máy chủ

yêu cầu - request

Mã Lỗi Mô Tả
100 - Continue Máy chủ đã nhận được một phần của dữ liệu, yêu cầu máy khách (client) gửi tiếp phần còn lại.
101 - Switching Protocol Yêu cầu chuyển đổi giao thức đến server.
103 - Checkpoint Yêu cầu tiếp tục gửi các PUT hoặc POST khi bị hủy đột xuất.
200 - Ok Truy vấn đến máy chủ thành công.
201 - Created Yêu cầu đã được hoàn thành, một tài nguyên mới đã được tạo ra.
202 - Accepted Yêu cầu đã được chấp nhận để xử lý, nhưng tiến trình xử lý này chưa được hoàn thành.
203 - Non-Authoritative Information Yêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng máy chủ đang tiến hành gửi lại thông tin từ một máy chủ chưa được xác định.
204 - No Content Yêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng máy chủ không trả về dữ liệu nào.
205 - Reset Content Yêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng máy chủ không trả về dữ liệu nào và yêu cầu trình duyệt reset lại nội dung trên trình duyệt.
206 - Partial Content Máy chủ chỉ trả về một phần của nội dung, do bị giới hạn bởi header.
300 - Multiple Choices Danh sách Link. Người dùng có thể chọn một link và đi đến đó, nhưng nó chỉ hỗ trợ tối đa 5 link.
301 - Moved Permanently Trang được yêu cầu đã được chuyển sang một địa chỉ (URL) mới.
303 - See Other Trang được yêu cầu có thể được tìm thấy dưới một URL khác.
304 - Not Modified Trang được yêu cầu không được sửa đổi kể từ lần cuối cùng.
307 - Temporary Redirect Trang được yêu cầu đã được chuyển sang một địa chỉ (URL) mới.
308 - Resume Incomplete Yêu cầu tiếp tục gửi các PUT hoặc POST khi bị hủy đột xuất.
400 - Bad Request Yêu cầu không thể thực hiện được do cú pháp không được bình thường.
401 - Unauthorized Bạn không có quyền để thực hiện yêu cầu này.
402 - Payment Required Yêu cầu bạn cần thanh toán khi thực hiện request này (Trạng thái này chưa được áp dụng tại thời điểm này).
403 - Forbidden Yêu cầu là hợp lý, nhưng máy chủ từ chối trả lời yêu cầu.
404 - Not Found Yêu cầu đã được chấp thuận, nhưng không tìm thấy dữ liệu để trả về.
405 - Method Not Allowed Phương thức gửi dữ liệu không được cho phép.
406 - Not Acceptable Máy chủ trả về dữ liệu nhưng không được chấp nhận ở máy khách.
407 - Proxy Authentication Required Client cần xác thực với Proxy, trước khi gửi yêu cầu.
408 - Request Timeout Thời gian chờ xử lý yêu cầu của máy chủ đạt mức giới hạn.
409 - Conflict Yêu cầu không thể hoàn thành do có xung đột xảy ra.
410 - Gone Trang yêu cầu không còn tồn tại nữa.
411 - Length Required "Content-Length" chưa được định nghĩa, và máy chủ sẽ không chấp nhận nếu như bạn chưa định nghĩa nó.
412 - Precondition Failed Điều kiện đầu tiên của yêu cầu được máy chủ nhận xét là sai.
413 - Request Entity Too Large Máy chủ không chấp nhận yêu cầu, vì yêu cầu quá lớn.
414 - Request-URI Too Long Máy chủ không chấp nhận yêu cầu vì nó có URL quá dài. Lỗi này thường xảy ra khi chúng ta gửi 1 GET request quá dài.
415 - Unsupported Media Type Máy chủ không chấp nhận yêu cầu, vì loại media này không được hỗ trợ.
416 - Requested Range Not Satisfiable Khách hàng yêu cầu 1 phần của file, nhưng máy chủ không thể hỗ trợ.
417 - Expectation Failed Máy chủ không đáp ứng được yêu cầu của request-header
500-  Internal Server Error Máy chủ thông báo một lỗi chung chung, để đại diện là đang gặp lỗi.
501 - Not Implemented Server không nhận ra được yêu cầu hoặc không có khả năng để thực hiện yêu cầu.
502 - Bad Gateway Máy chủ đã hoạt động như một gateway hoặc proxy và nó nhận được phản hồi không hợp lệ từ phía máy chủ upstream.
503 - Service Unavailable Máy chủ không để trả lời vì đang quá tải hoặc bảo trì.
504 - Gateway Timeout Máy chủ đã hoạt động như một gateway hoặc proxy và nó nhận được phản hồi kịp thời từ phía máy chủ upstream dẫn tới tình trạng vượt quá ngưỡng thời gian cho phép của yêu cầu.
505 - HTTP Version Not Supported Máy chủ không hỗ trợ phiên bản HTTP của yêu cầu.
511 - Network Authentication Required Khách hàng cần xác thực quyền truy cập mạng.

 

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha