Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

TIPS - Code javascript ngắn gọn hơn

Chào mọi người! lâu lắm rồi mình mới ra bài mới, và hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài đoạn code javascript ngắn gọn giúp cho các bạn bớt tay to đi một chút.
Lưu ý: Những đoạn code dưới đây chỉ làm cho code của bạn ngắn gọn hơn chứ chưa chắc đã làm cho code của các bạn dễ maintenance hơn trong một số trường hợp nhé.

1. Chuyển đổi String sang Number.

Bạn chỉ cần thêm "+" vào trước  chuỗi là đã có thể parser String sang kiểu số rồi. Đỡ phải sử dụng các Init function.

// bình thường
let num = parseInt("69") // 69
let float = parseFloat("69.69") // 69.69

// ngắn gọn
let num = +"69" // 69
let float = +"69.69" // 69.69

2. Merge Array, Object bằng Spread Operator.

ES6 hỗ trợ chúng ta rất mạnh về các cú pháp Spread Operator. Vì vậy bạn chỉ cần thêm ba dấu chấm (...)  trước mảng hoặc đối tượng là đã có thể merge được chúng với mảng, đối tượng khác rồi.

const a = [1, 2, 3]

// longhand 
const x = [4, 5, 6].concat(b)

// shorthand 
const x = [4, 5, 6, ...b]
const y = [4, ...b, 5, 6] // you can use it anywhere inside an array

// Merge two object
const k = { hi: 'there', val: 100 }
const o = { ...k, foo: 'baz' }

// Copy
const aa = [...a]

3. Function return.

Tương tự với arrow function mà chỉ có duy nhất một statement thì các bạn không cần phải thêm return vào trước nó.

// longhand
const mul = (a, b) => {
  return a * b
}

// shorthand
const mul = (a, b) => a * b

4. Dùng toán tử ’~’  bitwise với indexOf và Math.floor

Toán tử ~ sẽ chuyển một số về bít đảo ngược của nó (Bitwise NOT) Và ~-1=0 nên chúng ta có thể viết ngắn gọn code như sau:

// longhand
if (arr.indexOf(item) > -1) { /* Confirm item IS found */ }
if (arr.indexOf(item) === -1) { /* Confirm item IS NOT found */ }

// shorthand
if (~arr.indexOf(item)) { /* Confirm item IS found */ }
if (!~arr.indexOf(item)) { /* Confirm item IS NOT found */ }

Tương tự với Math.floor()

// longhand
Math.floor(4.9) === 4 // true

// shorthand
~~4.9 === 4 //true

6. Thuộc tính của Object.

Nếu như bạn muốn tạo một object với key của thuộc tính bằng luôn tên biến của một biến mà bạn muốn đưa vào làm thuộc tính cho object thì bạn có thể tham khảo cách sau:

const cat = 'Miaow'
const dog = 'Woof'

// longhand
const obj = {
  cat: cat,
  dog: dog,
  bird: 'Peet'
}

// shorthand
const obj = {
  cat,
  dog,
  bird: 'Peet'
}

Cập nhật thêm...

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

1 Comments

Hay 

NAD

4 năm trước

Bình luận

Captcha