Toidicode.com

Toidicode.com

BASIC TO ADVANCE

Bài 3: Creational-Builder pattern trong PHP

Tiếp tục với nhóm creational (nhóm khởi tạo) bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiều về builder pattern.

1, Tổng quan.

- Builder pattern cho phép lập trình viên tạo ra những đối tượng phức tạp nhưng chỉ cần thông qua các câu lệnh đơn giản để tác động nên các thuộc tính của nó.

- Builder pattern có lợi khi:

 • Muốn thay đổi thiết kế cho việc lồng nhau của các hàm khởi tạo.
 • Cần tạo ra một đối tượng phức tạp, một đối tượng mà thuật toán để tạo tạo lập các thuộc tính là độc lập đối với các thuộc tính khác.

-Mẫu này cũng hot chẳng kém abstract factory pattern cùng đc các framework lớn sử dụng như: Laravel, Symfony,...

2, Ví Dụ.

Mình sẽ thiết kế builder pattern theo UML sau:

Builder pattern UML

-Code:

<?php
class Directer
{
  public function build(BuilderInterFace $build)
  {
    $build->createVehicle();
    $build->addDoors();
    $build->addEngine();
    $build->addWheel();
    return $build->getVehicle();
  }
}

interface BuilderInterFace
{
  public function createVehicle();
  public function addWheel();
  public function addEngine();
  public function addDoors();
  public function getVehicle();
}

class TruckBuilder implements BuilderInterFace
{
  /**
   * @var Object
   */
  private $truck;
  public function addDoors()
  {
    $this->truck->setPart('rightDoor', new Door());
    $this->truck->setPart('lefttDoor', new Door());
  }
  public function addEngine()
  {
    $this->truck->setPart('truckEngine', new Engine);
  }
  public function addWheel()
  {
    $this->truck->setPart('wheel1', new Wheel());
    $this->truck->setPart('wheel2', new Wheel());
    $this->truck->setPart('wheel3', new Wheel());
    $this->truck->setPart('wheel4', new Wheel());

  }
  public function createVehicle()
  {
    $this->truck = new Truck();
  }
}

class CarBuilder implements BuilderInterFace
{
  /**
   * @var Object
   */
  private $car;
  public function addDoors()
  {
    $this->car->setPart('rightDoor', new Door());
    $this->car->setPart('lefttDoor', new Door());
    $this->car->setPart('trunkLid', new Door());
  }
  public function addEngine()
  {
    $this->car->setPart('Engine', new Engine);
  }
  public function addWheel()
  {
    $this->car->setPart('wheelLF', new Wheel());
    $this->car->setPart('wheelRF', new Wheel());
    $this->car->setPart('wheelLR', new Wheel());
    $this->car->setPart('wheelRR', new Wheel());

  }
  public function createVehicle()
  {
    $this->car = new Car();
  }
  public function getVehicle()
  {
    return $this->car;
  }
}

abstract class Vehicle{
  /**
   * @var [object]
   */
  private $data = [];
  /**
   * Set Data
   * @param string $key 
   * @param object $val 
   */
  public function setPart($key, $val)
  {
    $this->data[$key] = $val;
  }
  public function getPart()
  {
    return $this->data;
  }
}

class Truck extends Vehicle
{
  //code
}

class Car extends Vehicle
{
  //code
}

class Door
{
  //code
}

class Engine
{
  //code
}

class Wheel
{
  //code
}

//Khởi tạo
$car = new CarBuilder();
$object = (new Directer())->build($car);
var_dump($object);

-Như các bạn đã thấy, mặc dù thiết kế hết sức phức tạp, nhưng khi chúng ta tác động vào các thuộc tính của nó lại hết sức đơn giản.

3, Lời kết.

-Lằng nhằng quá đúng không các bạn, nhưng trong một số trường hợp mà class của chúng ta có rất nhiều các thuộc tính cần khởi tạo thì nó quả là một giải pháp hữu dụng nhất.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Vũ Thanh Tài

About author
The best way to learn is to share
Xem tất cả bài đăng

0 Comments

Bài viết chưa có ai bình luận, hãy là người đầu tiên đi bạn!

Bình luận

Captcha