Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Event handling trong Vue.js