Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Thuộc tính letter-spacing trong CSS