Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Upload file trong Node.js