Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Thuộc tính border-image-width trong CSS3