Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Vuejs là gì? Viết chương trình đầu tiên