Bài Mới

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 14: Modules trong Python

Modules là cách mà chúng ta phân hóa chương trình ra các nhánh nhỏ cho dễ quản lý và gọi…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 12: Hàm trong Python

Thực sự thì về khái niệm của hàm thì nó cũng rất khó có thể giải thích được, ở đây…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 8: Dictionary trong Python

Kiểu dữ liệu dictionary trong Python là một kiểu dữ liệu lưu trữ các giá trị chứa key và value…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 7: Tuple trong Python

Tuple trong Python là một kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng không thay đổi về sau…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 6: List trong Python

List trong Python là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó,…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 5: Số trong Python

Một biến được khai báo là kiểu dữ liệu number trong Python thì xét về mặt lưu trữ bộ nhớ thì…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 4: Chuỗi trong Python

Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi, và trong Python nó cũng…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 3: Hàm print trong Python

Trong các ngôn ngữ lập trình thì nó luôn luôn tồn tại một hoặc nhiều hàm được cùng để hiển…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 12: Symbol Type trong ES6

Symbol là một kiểu dữ liệu được sinh ra nhằm tao ra các giá trị duy nhất, mỗi một symbol…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 11: Classes trong ES6

ES6 đã hỗ trợ chúng ta rất mạnh về class đúng không mọi người? Cho đến thời điểm hiện tại thì…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 10: Modules trong ES6

Đến tại thời điểm mình viết bài này thì chắc hẳn các bạn cũng đã nhìn thấy ở đâu đó…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 7: Extended Literals

ES6 không chỉ hỗ trợ chúng ta về mặt cú pháp mà nó còn hỗ trợ chúng ta khai báo…

DANH MỤC: ECMASCRIPT

Bài 6: Template Literals trong ES6

Trước đây, trong javascript thuần chúng ta thường sử dụng dấu nháy ' hoặc nháy " để khai báo giá…