Bài Mới

DANH MỤC: PYTHON NÂNG CAO

Bài 5: Abstraction trong Python

Abstract class là một class mà bên trong nó chứa một hoặc nhiều phương thức trừu tượng. Và phương thức…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 15: Packages trong Python

Package trong Python là một thư mục chứa một hoặc nhiều modules hay các package khác nhau, nó được tạo ra  nhằm…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 12: Hàm trong Python

Thực sự thì về khái niệm của hàm thì nó cũng rất khó có thể giải thích được, ở đây…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 7: Tuple trong Python

Tuple trong Python là một kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng không thay đổi về sau…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 6: List trong Python

List trong Python là một dạng dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong nó,…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 5: Số trong Python

Một biến được khai báo là kiểu dữ liệu number trong Python thì xét về mặt lưu trữ bộ nhớ thì…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 4: Chuỗi trong Python

Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi, và trong Python nó cũng…