Bài Mới

DANH MỤC: PYTHON NÂNG CAO

Bài 5: Abstraction trong Python

Abstract class là một class mà bên trong nó chứa một hoặc nhiều phương thức trừu tượng. Và phương thức…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 15: Packages trong Python

Package trong Python là một thư mục chứa một hoặc nhiều modules hay các package khác nhau, nó được tạo ra  nhằm…

DANH MỤC: PYTHON CƠ BẢN

Bài 12: Hàm trong Python

Thực sự thì về khái niệm của hàm thì nó cũng rất khó có thể giải thích được, ở đây…