Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Các thuộc tính thường dùng trong DOM Document