Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Những tính năng mới trong ES10 (ECMAScript 2019)