Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
TIP - debug hiệu quả trong javascript.