Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
DOM Elements trong javascript