Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Enhanced Object Properties trong ES6