Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Extended Literals