Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
Component trong Vue.js (tiếp)