Nhấn CTRL + SPACE để xem gợi ý code
Xem kết quả
List rendering trong Vue.js